Cfarë është Akreditimi?

Akreditim është procedura në bazë të së cilës një organizem i autorizuar, vlerëson kompetencën e një organizmi të vlerësimit të konformitetit për të kryer detyra specifike të tilla si testim, kalibrim, certifikim dhe inspektim. Kompetenca ështe celësi për të siguruar transaparencën, besushmërinë dhe efikasitetin e shërbimeve që ofrojnë Organizmat Vlerësimit të Konformitetit të Akredituara .

Përfitimet nga akreditimi

- Per rregullatoret - Kompetence teknike; - pavarësi, paanshmërisë dhe integritetit; - menaxhimi risku; - përdorimit si duhet të pajisjeve dhe të burimeve njerëzore; Perfitimet e Akreditimit per OVK - Nje visibilitet më te mirë në treg; - Mundeson qe raportet dhe certifikatat të jenë më të pranueshme në tregjet jashtë
vendit nepermjet njohjes ndërkombëtare të EA MLA

Si mund të akreditohemi?

1- Kërkesa për njohjen e procedurës.
2- Aplikimi për akreditim
3- Paravlerësimi
4- Vizita vlerësuese
5- Raporti i Vlerësimit
6- Shqyrtimi i gjithë procesit
7- Vendimi
8- Mbikqyrja e akreditimit
9- Rinovimi i akreditimit
10- Ankesa dhe Apelime

Shërbime të Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit

“Organ i vlerësimit të konformitetit” është çdo organ që kryen veprimtari të vlerësimit të konformitetit, përfshirë kalibrimin, testimin, certifikimin dhe inspektimin.

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është i vetmi organizëm kombëtar që kryen akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit

Për të ndihmuar OVK –të me informacione bashkëkohore teknike, ju udhëzojmë të vizitoni linkun:

https://european-accreditation.org/information-center/ea-publications/

Kjo faqe siguron qasje për të gjitha publikimet e hartuara nga EA. Dokumentat ndërkombëtare të miratuara nga EA lidhen me faqet përkatëse të  ILAC ose IAF.

Ne kete rubrike do te njiheni me dokumentet procedurale te anëtarëve te EA-se.

Procedurat, kërkesat dokumentat e aplikimit etj për organizmat akreditues të publikuara me qellimin për të siguruar përputhshmëri në praktikën e akreditimit per të gjithë nënshkruesit e EA-MLA kur akreditohen sipas standardeve ndërkombëtare të harmonizuara dhe specifikimeve teknike. Dokumentet janë ose: Obligative (M) ose Udhëzime (G) ose Informative (INF).

Njoftime

PUBLIKOHET RISHIKIMI I ILAC P15  

ILAC P15: 05/2020

Aplikimi  i ISO / IEC 17020: 2012 për Akreditimin e Organeve të Inspektimit është publikuar dhe është në dispozicion ne linkun:  https://ilac.org/publications-and-resources/ilac-policy-series/ 

Ky rishikim i ILAC P15, përfshin perditesime qe vijne si rezultat konkluzioneve  të worshop-eve të Komitetit të Inspektimit ILAC, te kërkesave sqaruese te   ISO CASCO, si dhe përvojës së fituar në aplikimin e versionit të mëparshëm të ILAC P15 dhe ISO / IEC 17020: 2012. Data e implementimit për ILAC P15: 05/2020 është 18 muaj nga data e publikimit në faqen e internetit të ILAC (d.m.th. Nentor 2021).

Shembujt e aplikimit të ISO/IEC 17020 jane hequr nga versioni i mëparshëm i ILAC P15 si rezultat i këtij rishikimi, dhe tani janë në dispozicion ne linkun: https://ilac.org/about-ilac/faqs/

 

 

PERIUDHA E TRANZICIONIT PER ZGJERIMIN E  STANDARDIT ISO/IEC 17025:2017

Si rezultat i votimit të fundit të ILAC, per periudhen e tranzicionit të ISO/IEC 17025: 2017, eshte miratuar si pjesë e Rezolutës ILAC GA 20.15 (Nëntor 2016), qe kjo periudhe te zgjatet nga 30 Nëntori 2020 në 1 Qershor 2021.

Kjo zgjatje është dhënë për tu siguruar që të gjithë organet e akreditimit dhe laboratorët e akredituar, te jenë në gjendje të permbushin detyrat e tyre ne periudhen e mbetur te tranzicionit si pasoje e  kufizimeve te vendosura si rezultat i sëmundjes globale të koronavirusit 2019 (COVID-19).

Në fund të periudhës së tranzicionit, akreditimi i një laboratori sipas ISO/IEC 17025: 2005 nuk do të njihet në bazë të Marrëveshjes ILAC.

Komunikata e hartuar per periudhen e tranzicionit ISO/ILAC ISO / IEC 17025: 2017 eshte  e disponueshme ne  https://ilac.org/about-ilac/partnerships/international-partners/iso/  dhe eshte përditësuar për të pasqyruar këtë shtrirje te periudhës se tranzicionit.

Publikime

Galeria