Cfarë është Akreditimi?

Akreditim është procedura në bazë të së cilës një organizem i autorizuar, vlerëson kompetencën e një organizmi të vlerësimit të konformitetit për të kryer detyra specifike të tilla si testim, kalibrim, certifikim dhe inspektim. Kompetenca ështe celësi për të siguruar transaparencën, besushmërinë dhe efikasitetin e shërbimeve që ofrojnë Organizmat Vlerësimit të Konformitetit të Akredituara .

Përfitimet nga akreditimi

- Per rregullatoret - Kompetence teknike; - pavarësi, paanshmërisë dhe integritetit; - menaxhimi risku; - përdorimit si duhet të pajisjeve dhe të burimeve njerëzore; Perfitimet e Akreditimit per OVK - Nje visibilitet më te mirë në treg; - Mundeson qe raportet dhe certifikatat të jenë më të pranueshme në tregjet jashtë
vendit nepermjet njohjes ndërkombëtare të EA MLA

Si mund të akreditohemi?

1- Kërkesa për njohjen e procedurës.
2- Aplikimi për akreditim
3- Paravlerësimi
4- Vizita vlerësuese
5- Raporti i Vlerësimit
6- Shqyrtimi i gjithë procesit
7- Vendimi
8- Mbikqyrja e akreditimit
9- Rinovimi i akreditimit
10- Ankesa dhe Apelime

Shërbime të Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit

“Organ i vlerësimit të konformitetit” është çdo organ që kryen veprimtari të vlerësimit të konformitetit, përfshirë kalibrimin, testimin, certifikimin dhe inspektimin.

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është i vetmi organizëm kombëtar që kryen akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit

Për të ndihmuar OVK –të me informacione bashkëkohore teknike, ju udhëzojmë të vizitoni linkun:

https://european-accreditation.org/information-center/ea-publications/

Kjo faqe siguron qasje për të gjitha publikimet e hartuara nga EA. Dokumentat ndërkombëtare të miratuara nga EA lidhen me faqet përkatëse të  ILAC ose IAF.

Ne kete rubrike do te njiheni me dokumentet procedurale te anëtarëve te EA-se.

Procedurat, kërkesat dokumentat e aplikimit etj për organizmat akreditues të publikuara me qellimin për të siguruar përputhshmëri në praktikën e akreditimit per të gjithë nënshkruesit e EA-MLA kur akreditohen sipas standardeve ndërkombëtare të harmonizuara dhe specifikimeve teknike. Dokumentet janë ose: Obligative (M) ose Udhëzime (G) ose Informative (INF).

Njoftime

Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm për kufizimet që pandemia e Coronavirus po vendos në bizneset tona dhe jetën personale. Por, edhe gjatë kësaj kohe, mbetet e rëndësishme të mos zvogëlohet padrejtësisht prej këtyre sfidave, besueshmëria që akreditimi i ofron tregut. Gjatë ditëve të fundit është bërë edhe më e qartë se nevoja për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e individëve kushtëzon DPA që të vazhdojë vizitat vlerësuese/mbikëqyrëse/riakredituese sipas planit të hartuar në fillim të vitit 2020 deri të paktën në datën 15 Prill 2020. Kjo kohëzgjatje do t’i nënshtrohet rishikimit të vazhdueshëm dhe mund të përditësohet në varësi të situatës.
Gjatë kësaj kohe, DPA
– do të vazhdojë të punojë me përfundimin e procedurave të akreditimit për ato organe të vlerësimit të konformitetit të cilat janë vleresuar tashmë dhe kanë zgjidhur në mënyrë të suksesshme moskonformitetet e gjetura në këto vizita dhe për të cilat është e mundur marrja e vendimit të akreditimit.
– Do të shqyrtojë evidencat e veprimeve korrigjuese që organet e vlerësimit të konformitetit do të dërgojnë nëpërmjet sistemit “Akreditimi online” ose nëpërmjet postës elektronike tek kryevlerësuesi juaj.
– Do të shqyrtoj aplikimet e reja të marra nëpërmjet sistemit “Akreditimi online”.
– Duke i dhënë një përparësi vizitave mbikëqyrëse dhe riakredituese, do të hartojë një plan pune për zhvillimin e menjëhershëm të vizitave sapo situata të përmirësohet.
– Do t’ju përgjigjet kërkesave për informacion në lidhje me procedurën e akreditimit të dërguara në adresën: info@dpa.gov.al

DPA është e ndërgjegjshme që këto masa mund të krijojnë sfida dhe shqetësime për biznesin tuaj, por është e rëndësishme që ne të mbrojmë shëndetin dhe sigurinë e stafit tonë dhe tuaj dhe që DPA të vazhdojë të ruajë besimin në treg që krijon akreditimi. Mbështetja dhe mirëkuptimi juaj për të bërë të mundur realizimin e këtyre veprimeve do të ndihmojë për të siguruar që synimet e lartpërmendura të arrihen.
Nëse keni ndonjë pyetje ju lutem drejtohuni në adresën elektronike të kryevlerësuesit tuaj ose në adresën: info@dpa.gov.al.
Ju faleminderit!

Publikime

Galeria