Cfarë është Akreditimi?

Akreditim është procedura në bazë të së cilës një organizem i autorizuar, vlerëson kompetencën e një organizmi të vlerësimit të konformitetit për të kryer detyra specifike të tilla si testim, kalibrim, certifikim dhe inspektim. Kompetenca ështe celësi për të siguruar transaparencën, besushmërinë dhe efikasitetin e shërbimeve që ofrojnë Organizmat Vlerësimit të Konformitetit të Akredituara .

Përfitimet nga akreditimi

- Per rregullatoret - Kompetence teknike; - pavarësi, paanshmërisë dhe integritetit; - menaxhimi risku; - përdorimit si duhet të pajisjeve dhe të burimeve njerëzore; Perfitimet e Akreditimit per OVK - Nje visibilitet më te mirë në treg; - Mundeson qe raportet dhe certifikatat të jenë më të pranueshme në tregjet jashtë
vendit nepermjet njohjes ndërkombëtare të EA MLA

Si mund të akreditohemi?

1- Kërkesa për njohjen e procedurës.
2- Aplikimi për akreditim
3- Paravlerësimi
4- Vizita vlerësuese
5- Raporti i Vlerësimit
6- Shqyrtimi i gjithë procesit
7- Vendimi
8- Mbikqyrja e akreditimit
9- Rinovimi i akreditimit
10- Ankesa dhe Apelime

Shërbime të Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit

“Organ i vlerësimit të konformitetit” është çdo organ që kryen veprimtari të vlerësimit të konformitetit, përfshirë kalibrimin, testimin, certifikimin dhe inspektimin.

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është i vetmi organizëm kombëtar që kryen akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit

Për të ndihmuar OVK –të me informacione bashkëkohore teknike, ju udhëzojmë të vizitoni linkun:

https://european-accreditation.org/information-center/ea-publications/

Kjo faqe siguron qasje për të gjitha publikimet e hartuara nga EA. Dokumentat ndërkombëtare të miratuara nga EA lidhen me faqet përkatëse të  ILAC ose IAF.

Ne kete rubrike do te njiheni me dokumentet procedurale te anëtarëve te EA-se.

Procedurat, kërkesat dokumentat e aplikimit etj për organizmat akreditues të publikuara me qellimin për të siguruar përputhshmëri në praktikën e akreditimit per të gjithë nënshkruesit e EA-MLA kur akreditohen sipas standardeve ndërkombëtare të harmonizuara dhe specifikimeve teknike. Dokumentet janë ose: Obligative (M) ose Udhëzime (G) ose Informative (INF).

Njoftime

Në kuadër të përmirësimit të vazhdueshem të sistemit të menaxhimit të saj, DPA ka rishikuar së fundi 10 Politika të saj.  Ndryshimet më të rëndësishme kanë ndodhur në politikat DA-PO-005, DA-PO-007 dhe DA-PO-008.

 Politika DA-PO-005  Dokumenti DA-PO-005 përshkruan politiken e DPA-se, në lidhje me kushtet dhe rregullat për përdorimin e logos së DPA-së, simbolit të akreditimit, mbrojtjen e simboleve të akreditimit nga keqpërdorimi, rregullon përdorimin e kombinuar të logos së ILAC MRA dhe IAF MLA së bashku me simbolet e akreditimit dhe referencën për akreditim dhe statusin EA-MLA të DPA-së.

Politika DA-PO-007 Dokumenti DA-PO-007 përshkruan politikën e Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit në lidhje me skemat e testeve të zotësisë dhe krahasimeve ndërlaboratorike dhe pjesëmarrjen e laboratorëve kalibrues, testues, mjekesore, organeve certifikuese të produkteve dhe organeve inspektuese (kur është relevante). Testet e zotësisë mund të përdoren në disa tipe të inspektimit apo certifikim të produkteve (kur është e vlefshme) në rastet kur rezultatet e aktivitetit të testimit ndikojnë direkt dhe përcaktojnë rezultatin e inspektimit apo certifikimit ose kur kërkohet nga ligji ose rregullatorët.

Politika DA-PO-008 Dokumenti DA-PO-008 përshkruan politikën e Drejtorisë së Përgjithëshme e Akreditimit në lidhje me kërkesat për gjurmueshmërinë e matjeve që kërkohet nga standardet ISO/IEC 17025 dhe ISO 15189. Kjo politikë mund të përdoret gjithashtu edhe për organet e tjera të vlerësimit të konformitetit ku përfshihet testimi.dhe/ose kalibrimi si psh inspektimi, organizimi i PT/ILC, prodhimi i materialeve referuese të certifikuara apo certifikimi i produktit. Rrugët për sigurimin e gjurmeshmërisë në matje nuk kanë ndryshuar. Dokumenti është në përputhje me dokumentin ILAC P 10:07/2020. Per me shume vizitoni linkun;  http://dpa.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/Politikat-e-rishikuara-nga-DPA-pdf-1.pdf

Publikime

Galeria