Cfarë është Akreditimi?

Akreditim është procedura në bazë të së cilës një organizem i autorizuar, vlerëson kompetencën e një organizmi të vlerësimit të konformitetit për të kryer detyra specifike të tilla si testim, kalibrim, certifikim dhe inspektim. Kompetenca ështe celësi për të siguruar transaparencën, besushmërinë dhe efikasitetin e shërbimeve që ofrojnë Organizmat Vlerësimit të Konformitetit të Akredituara .

Përfitimet nga akreditimi

- Per rregullatoret - Kompetence teknike; - pavarësi, paanshmërisë dhe integritetit; - menaxhimi risku; - përdorimit si duhet të pajisjeve dhe të burimeve njerëzore; Perfitimet e Akreditimit per OVK - Nje visibilitet më te mirë në treg; - Mundeson qe raportet dhe certifikatat të jenë më të pranueshme në tregjet jashtë
vendit nepermjet njohjes ndërkombëtare të EA MLA

Si mund të akreditohemi?

1- Kërkesa për njohjen e procedurës.
2- Aplikimi për akreditim
3- Paravlerësimi
4- Vizita vlerësuese
5- Raporti i Vlerësimit
6- Shqyrtimi i gjithë procesit
7- Vendimi
8- Mbikqyrja e akreditimit
9- Rinovimi i akreditimit
10- Ankesa dhe Apelime

Shërbime të Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit

“Organ i vlerësimit të konformitetit” është çdo organ që kryen veprimtari të vlerësimit të konformitetit, përfshirë kalibrimin, testimin, certifikimin dhe inspektimin.

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është i vetmi organizëm kombëtar që kryen akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit

Për të ndihmuar OVK –të me informacione bashkëkohore teknike, ju udhëzojmë të vizitoni linkun:

https://european-accreditation.org/information-center/ea-publications/

Kjo faqe siguron qasje për të gjitha publikimet e hartuara nga EA. Dokumentat ndërkombëtare të miratuara nga EA lidhen me faqet përkatëse të  ILAC ose IAF.

Ne kete rubrike do te njiheni me dokumentet procedurale te anëtarëve te EA-se.

Procedurat, kërkesat dokumentat e aplikimit etj për organizmat akreditues të publikuara me qellimin për të siguruar përputhshmëri në praktikën e akreditimit per të gjithë nënshkruesit e EA-MLA kur akreditohen sipas standardeve ndërkombëtare të harmonizuara dhe specifikimeve teknike. Dokumentet janë ose: Obligative (M) ose Udhëzime (G) ose Informative (INF).

Njoftime

Ministria e Financave dhe Ekonomisë/institucionet vartëse ftojnë të gjithë bashkëpunëtorët, shoqatat dhe bizneset të ofrojnë ndihmën e tyre në këtë moment solidariteti për familjet dhe qytetarët në nevojë të prekur nga termeti. #ShqipëriaSolidare

Për t’i ardhur në ndihmë të gjithë familjeve të dëmtuara nga tërmeti kemi vendosur në dispozicion disa llogari bankare.

Numrat e llogarive: “Kontribute vullnetare, Emergjenca” në bankat e nivelit të dytë

Banka Credins

IBAN ne ALL (Lek): AL29 2121 1016 0000 0000 0030 0001
IBAN ne EUR : AL72 2121 1016 0000 0000 0030 0003
IBAN ne USD: AL02 2121 1016 0000 0000 0030 0002

Banka Raiffeisen

IBAN ne ALL (Lek): AL38 2021 1013 0000 0000 0015 7945
IBAN ne EUR : AL85 2021 1013 0000 0000 0115 7945
IBAN ne USD: AL35 2021 1013 0000 0000 0215 7945

Banka ProCredit

IBAN ne ALL (Lek): 10-86135000-01
IBAN ne EUR : 10-86135001-02
IBAN ne USD: 10-86135002-03

Banka Kombetare Tregtare

IBAN ne ALL (Lek): AL44 2051 1014 3288 86CL TJCL ALLA
IBAN ne EUR : AL11 2051 1014 3288 86CL TJCF EURA
IBAN ne USD: AL55 2051 1014 3288 86CL TJCF USDA

Tirana Bank

IBAN ne ALL (Lek): AL47 2061 1183 0000 0108 2000 0011
IBAN ne EUR AL20 2061 1183 0000 0108 2000 0012
IBAN ne USD AL74 2061 1183 0000 0108 2000 0010

Intesa SanPaolo

IBAN ne ALL (Lek): AL37 2081 1008 0000 0020 2453 0701
IBAN ne EURO AL10 2081 1008 0000 0020 2453 0702
IBAN ne USD AL80 2081 1008 0000 0020 2453 0703

Union Bank

IBAN ne ALL (Lek): AL50 2141 1209 0111 1009 2516 0413
IBAN ne EURO AL40 2141 1209 0111 1009 2525 0221
IBAN ne USD AL66 2141 1209 0111 1009 2525 0141

OTP

IBAN ne ALL (Lek): AL86 2131 1013 0000 0000 0084 1534
IBAN ne EURO AL32 2131 1013 0000 0000 0084 1536
IBAN ne USD AL05 2131 1013 0000 0000 0084 1537

Banka Amerikane e Investimeve

IBAN ne ALL (Lek): AL38 2101 1012 0000 0000 0003 8968
IBAN ne EURO AL21 2101 1012 0000 0000 0007 1963
IBAN ne USD AL38 2101 1012 0000 0000 0004 8280

Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA)

IBAN ne ALL (Lek): AL60 2031 1003 2010 1520 1101 0928
IBAN ne EURO AL71 2031 1003 2010 1490 1101 0929
IBAN ne USD AL88 2031 1003 2010 1400 1101 0929

Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit, njofton te gjithe te interesuarit per riakreditim, zgjerim, reduktim ose per aplikim fillestar qe te aplikojne online ne platformen  https://akreditim.dpa.gov.al/

Sistemi i Informatizimit te Akreditimit u zhvillua per t’ju ardhur ne ndihme OVK-ve, me qellim lehtesimin e procedures se akreditimit. Ai mund te aksesohet duke klikuar mbi “Akreditimi Online”, i cili gjendet ne krye te faqes sone web. Aplikimi me ane te ketij sistemi eshte ekuivalent me menyren sesi procedohet ne raste te tilla ne vendet e Bashkimit Europian.

Publikime

Galeria