Njoftim

Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit ka filluar implementimin e Standardit ISO/IEC 17011:2017 “Kërkesa për organizmat akreditues që akreditojnë organe të vlerësimit të konformitetit”. Për të realizuar përputhshmërinë me kërkesat e këtij standardi, DPA ka ndryshuar disa dokumenta të sistemit të menaxhimit të saj të cilat janë tashmë të publikuara në faqen: www.dpa.gov.al/dokumentacioni.  Lutemi referohuni versionit të fundit të dokumentacionit.