Informacione Teknike

Udhëzuesit e EA, ILAC, IAF

Të gjitha dokumentet mund të gjenden në adresat e internetit në vijim:

Informacione të dobishme

DPA për t’ju ardhur në ndihmë laboratorëve të akredituar apo që jane në proces akreditimi publikon listën e laboratorëve kalibrues të akredituar, në rajon. Bashkëlidhur do të gjeni të publikuar një listë të laboratorëve kalibrues, të cilat plotësojnë kushtet e politikës së DPA në lidhje me gjurmueshmërinë