Vendimi i IAF ne lidhje me certifikatat e certifikimit

Forumi Nderkombetar i Akreditimit (IAF) dhe Organizmi Nderkombetar i Akreditimit te Laboratoreve (ILAC) kane vendosur qe vleresimet  mund te zevendesohen me shqyrtimin e dokumentacionit vetem nese nuk eshte i mundur vleresimi ne vend ose ai ne distance ne rastet shume te jashtezakonshme per shkak te pandemise COVID-19 si psh kufizimet ne udhetime, distancimi social, siguria dhe shendeti ne pune.
IAF dhe ILAC  kane percaktuar se nese vleresimi ne vend nuk eshte i mundur te zhvillohet brenda 12 muajve nga shqyrtimi i dokumentacionit, per arsye qe nuk i  atribohen organizmit akreditues, organizmi akreditues, normalisht  duhet te filloj procesin e pezullimit ose te terheqjes se akreditimit te organit te vleresimit te konformitetit.
Per vleresimin fillestar, vetem shqyrtimi i dokumentacioni nuk eshte i mjaftueshem.