Njoftim

Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit ka filluar implementimin e Standardit ISO/IEC 17011:2017 “Kërkesa për organizmat akreditues që akreditojnë organe të vlerësimit të konformitetit”. Për të realizuar përputhshmërinë me kërkesat e